طرح تشخیص کووید 19

استاد:محمدرضا بردبار

تخصص:کودکان
عنوان طرح:ارایه یک روش تشخیصی سریع و غیرتهاجمی برای کووید-19 برپایه انالیز تنفس خروجی توسط بینی الکتریکی -اپتیکی و به کارگیری روشهای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی
نوع مطالعهآینده نگر – Prospective

توضیحات طرح

ارایه یک روش تشخیصی سریع و غیرتهاجمی برای کووید-19 برپایه انالیز تنفس خروجی توسط
بینی الکتریکی -اپتیکی و به کارگیری روشهای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی
توضیحات طرح:  در این طرح سعی داریم  با استفاده از سنسورهای نانو اپنوالکترونیک و تغییر رنگ سنسورها در مواجهه با بخارات تنفسی بیماران مبتلا به کوید 19، یک روش سریع و غیرتهاجمی در تشخیص بیماری ارایه کنیم.
آیا شرایط خاصی را برای متقاضیان طرح در نظر دارید؟  دانشجویان همکاران طرح می باید در دو شیفت صبح و عصر در یکی از آزمایشگاههای همکار در انجام تست PCR کرونا حضور یابد و با توضیح طرح برای افراد مراجعه کننده، از آنان فرم رضایت آگاهانه بگیرد و اطلاعات بیمار را در فایل اکسل مربوطه وارد نماید. انجام تست و نمونه گیری بر عهده پرسنل آزمایشگاه است.
مزایا این طرح برای دانشجوی همکار چیست؟   با دانشجویان همکار، تفاهم نامه ای امضا خواهد شد و حق الزحمه تقدیم خواهد شد.

مزایای شرکت در طرح:

پرداخت حق الزحمه در قبال ورود اطلاعات بیماران

تاریخ شروع طرح

دی ماه 1399

طرح چشم پزشکی مدورک

طرح چشم پزشکی در خصوص گلوکوما

در این مطالعه نتایج جراحی فیکو امولسیفیکیشن به تنهایی با نتایج جراحی ترکیب فیکوامولسیفیکیشن به همراه ویسکوکانالوستومی

در بیماران گلوکوم زاویه باز خفیف تا متوسط مقایسه شد.

تعدادی از بیماران تحت جراحی فیکوامولسیفیکیشن قرار گرفتند و تعدادی هم تحت جراحی ترکیبی فیکوامولسیفیکیشن به همراه

ویسکوکانالوستومی قرار گرفتند.

از نظر فشار چشم بعد از عمل، تعداد قطره های مصرفی و عوارض در فالو آپ های ۱ ماه، ۳ ماه و ۶ ماه و ۱۲ ماه با هم مقایسه

شدند.

دکتر عظیمی
استاد:دکتر علی عظیمی
تخصص:دپارتمان چشم پزشکی دانشکده پزشکی شیراز
عنوان طرح:Phacoemulsification alone Versus combined Phacoemulsification+ viscocanalostomy for open angle glaucoma; a comparative
study
مقطع مطالعه:آنالیز و نگارش مقاله
توضیحات طرح:در این مطالعه نتایج جراحی فیکو امولسیفیکیشن به تنهایی با نتایج جراحی ترکیب فیکوامولسیفیکیشن به همراه ویسکوکانالوستومی
در بیماران گلوکوم زاویه باز خفیف تا متوسط مقایسه شد.
تعدادی از بیماران تحت جراحی فیکوامولسیفیکیشن قرار گرفتند و تعدادی هم تحت جراحی ترکیبی فیکوامولسیفیکیشن به همراه
ویسکوکانالوستومی قرار گرفتند.
از نظر فشار چشم بعد از عمل، تعداد قطره های مصرفی و عوارض در فالو آپ های ۱ ماه، ۳ ماه و ۶ ماه و ۱۲ ماه با هم مقایسه
شدند.
دسته بندی طرح:طرح اقتصادی مدورک
مزایای شرکت در طرح:شرکت کنندگان در نگارش این مقاله مشمول دریافت حق الزحمه به مبلغ توافقی خواهند شد.
در صورت مناسب بودن نگارش، در طرح های بعدی علاوه بر حق الزحمه بالاتر اسم مشارکت کننده در مقاله اورده خواهد شد.
تاریخ شروع طرح:دی 1399
فرم کامل مدورک

دکتر علی عظیمی